Трансплантации


Кога държавата поема заплащането на лечението в чужбина при трансплантации

Заплащането на трансплантация, извършена в чужбина се извършва при следните условия:
1. трансплантацията на съответните органи не се извършва в страната или не може да се извърши своевременно в страната;
2. трансплантацията на хемопоетични стволови клетки при определени малигнени хематологични заболявания, тежко протичащи бенигнени заболявания и утвърдени нехематологични заболявания не може да бъде извършена своевременно в страната;
3. трансплантацията представлява утвърден лечебен метод в световната медицинска практика за съответното заболяване;
4. пациентът е включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация на лицата, чакащи за трансплантация на органи.
Преценката на своевременността се извършва въз основа на официално предоставена от Изпълнителната агенция по трансплантация до Комисията за лечение в чужбина информация за обичайно необходимото време за получаване на съответното лечение в страната предвид данните от служебния регистър на агенцията.
Държавата осигурява заплащане на необходимите разходи за целия период на хоспитализация за период не повече от шестдесет дни.
Случаи, в които МЗ няма да заплаща лечението в чужбина
Държавата няма да плаща за лечение в чужбина в следните случаи:
1. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, които могат да бъдат извършени своевременно в РБ;
2. експериментални методи на лечение и трансплантация;
3. закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
4. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
5. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в действащи международни договори, по които Република България е страна, в национални или регионални програми;
6. случаите, в които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по реда на Закона за здравното осигуряване;
7. случаите, които са от компетентността на НЗОК.

Каква е статистиката на Министерство на здравеопазването?

Потенциални реципиенти на органи, тъкани и клетки, към 22.11.2013 г.

 Нуждаещи се от
трансплантация на:
Брой:
 бъбрек  972
 черен дроб 48
 сърце 31
 бял дроб

6