Често задавани въпроси


Въпрос: В какви случай мога да се лекувам по НЗОК извън България?

Оговор: Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) ще възстановява постфактум част от средствата, похарчени за лечение в други страни-членки на Европейския съюз на осигурените пациенти. С въвеждането на промени в закона от този месец ноември, пациентите, осигуряващи се в България, ще имат правото да получават здравни услуги в друга страна-членка по техен избор, като лечението ще става за тяхна сметка, а после ще кандидатстват за възстановяване от НЗОК. При одобрение касата обаче ще предоставя само суми, които би платила, ако същите услуги са били ползвани у нас. Освен това, регламентът важи само за тези медицински дейности, които държавата поема у нас.

Тези промени са част от европейската директива 2011/24 за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, която вече е част и от българското законодателство. В нея са очертани условията, при които пациенти от страните в Европейския съюз ще могат да се лекуват, да получават предписания и да закупуват медикаменти в други държави-членки.

Въпрос: Кога държавата плаща за лечение в чужбина?

Отговор: МЗ заплаща лечението на българи над 18 години в чужбина в следните случаи:

 

1. трансплантация на органи и клетки в лечебно заведение на територията ЕС и в страни, с които РБ има сключени договори за това;
2. лечение в чужбина, извън трансплантациите, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в РБ, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика;
3. участие на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури в РБ в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес.

Въпрос: Кога държавата не поема заплащането на лечение в чужбина?

Отговор: Държавата няма да плаща за лечение в чужбина в следните случаи:

1. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, които могат да бъдат извършени своевременно в РБ;
2. експериментални методи на лечение и трансплантация;
3. закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
4. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
5. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в действащи международни договори, по които Република България е страна, в национални или регионални програми;
6. случаите, в които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по реда на Закона за здравното осигуряване;
7. случаите, които са от компетентността на НЗОК.

Въпрос: Необходимо ли е да знам език при постъпване за лечение в чуждестранна клиника?

Отговор: Препоръчително е или Вие, или Вашия придружител да знаете английски език, поради интернационалната приложимост и необходимостта от разяснения по самите процедури. Във всички западни клиники медицинският персонал разяснява на пациентите точните манипулации, последователност, рискове и преимущества на определеното лечение.